zondag 7 juli 2013

'Jeugdzorg kinderroof'
'Jeugdzorg kinderroof' werd gescandeerd  bij de manifestatie op 4-7-2013 bij de Tweede Kamer.

De belangstelling van de politiek was minimaal: slechts ca. 5 Kamerleden die iets van jeugdzorg en de misstanden er in wilden aanhoren.
Daarom zal mijn  petitie over 'Waarheidsvinding in het familierecht', speciaal voor de Kamerleden en mensen die er niet waren nogmaals naar voren halen.

In het kort

Als men de zittingsvertegenwoordigers verantwoordelijk maakt voor al het geen men de rechter voorlegt en hen beëdigd, dan zijn die strafrechtelijk vervolgbaar wegens meineed….
Het probleem zal ongetwijfeld zijn dan  niemand zittingvertegenwoordiger wil worden.
Hier de link naar de petitie.

Oorspronkelijke tekst  'Waarheidsvinding in het familierecht' 

(Wegens ruimtegebrek de tekst op petities.nl ingekort worden.)

Waarheid en WAARHEIDSVINDING in het (familie)recht!                                                                                           Petitionaris:  drs. N.J.M. Mul
Wij, ondergetekenden, (aanstaande) ouders en anderen, constateren dat:

Het al vele jaren niet duidelijk is wat er juist is aan indicaties en rapporten opgesteld door Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorginstanties als BJZ / WSG/ SGJ en LdH J&R.
In 1983 volgens in rapport Junger-Tas reeds duidelijk was aangetoond dat er geen enkel consistent beleid is op grond van welk feit of omstandigheid kinderen uit huis geplaatst zou moeten worden.
In 2002 het in een wetenschappelijk rapport  '909 Zorgen'  van Prof. dr. N.W. Slot duidelijk werd dat slechts 28% van de jongeren enige baat had met 'jeugdzorg' en 33% er slechter van werd.
De landelijk directeur van de Raad voor de Kinderbescherming op 14-2-2010 stelt: 'Het klopt de Raad doet niet aan waarheidsvinding, dat is ook niet onze taak'.
Ondanks de toezeggingen vanaf 2001, er anno 2011 nog steeds geen professionalisering bij de jeugdzorg is in zake opleiding, kwaliteit, tuchtrechtspraak en registratie van medewerkers.
De voornaamste klacht van ouders die met 'jeugdzorg' te maken hebben het gebrek aan waarheidsvinding is en rapporten gebaseerd zijn op anonieme meldingen, tips, momentopnamen, indrukken en meningen.
Het aantal uit huis plaatsingen nog steeds tot de hoogste van de westerse wereld behoort.
Uit huis plaatsingen de familiebanden in ernstige mate schenden en kind beschadigend werken, bovendien vaak strijdig zijn met zowel het EVRM als het IVRK met betrekking tot het recht van kinderen op gezinsleven met hun ouders en familie.

Stellen derhalve voor:

-        Dat er  wetsartikelen dienen komen met de volgende strekking:
a.     Zittingvertegenwoordigers van raad voor de kinderbescherming, BJZ dan wel andere jeugdzorginstanties worden slechts tot de rechtszaal toegelaten indien zij zijn beëdigd.
b. De zittingvertegenwoordigers worden geacht persoonlijk civiel- en strafrechtelijk verantwoordelijk te zijn voor al hetgeen door of namens de door hen vertegenwoordigde instanties aan de rechter is voorgelegd.
c. Bij geconstateerde vermoedens van onjuiste weergave van feiten of omstandigheden wordt onmiddellijk proces-verbaal opgemaakt en aan het OM doorgestuurd.
d.    Een indicatie tot uit huis plaatsing dan wel ondertoezichtstelling wordt slechts afgegeven indien deze door een BIG-geregistreerd deskundige die zelfstandig onderzoek heeft gedaan,  is gefiatteerd
e.     Dat bij een uit huis plaatsing altijd een proces-verbaal dan wel mutatie wordt opgemaakt door de politie.

- Dat er een wetsontwerp wordt ingediend dat de mogelijkheid opent om  te bewerkstelligen dat  een onafhankelijke instantie opgericht wordt  die de rechtelijke macht controleert en zo nodig sanctioneert bij geconstateerde onjuiste toepassing van rechtsregels, jurisprudentie en internationale rechten.             Ceterum censeo BJZ esse delendam (naar Cato Maior)

Nico Mul

meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten