zondag 20 februari 2022

Brief aan (a.s.) gemeentebestuurders.

 AAN: (a.s.) Gemeenteraadsleden, Gemeentebestuurders, PoliticiBetreft: Jeugdzorg:  de kosten en de ouders / kinderen


Roermond, 20 februari 2022


Geachte vrouwe / heer,


Eind 2019 ging de 'Wethoudersbrief' rond naar vele gemeentebestuurders en gemeenteraden.

Hierop kwamen best veel reacties en werden zelfs ondersteuners in deze acties uitgenodigd om te komen spreken in gemeenteraden.


De essentie van het verhaal was overal hetzelfde: het kan goedkoper door gewoonweg méér naar ouders te luisteren en het primaat van jeugdzorg over te laten aan ouders in overleg met hun huisartsen: die laatsten kennen immers de gezinnen, kunnen rechtstreeks doorverwijzen naar eenvoudige hulp, psychiatrische hulp, systeemtherapeut en kunnen ouders in alle aspecten van zorg steunen. Ouders vragen niet om een  O&K-adviseur, buurtwerker, sociaal-team, gemeentewerker en al helemaal niet om de 'beschermingstafel'… NEEN: ouders willen direct adequate, deskundige hulp, die zij kiezen in overleg met hun huisarts en niet anders.

Gemeenten en vooral de GI (Jeugdbescherming, Leger des Heils, WSG enz.) schijnen dit niet te begrijpen.


Nu blijken de gevolgen van wat heet 'de toeslagen-affaire': afgezien van de financiële ellende zijn er zo'n 1115 kinderen extra uit huis geplaatst. En nu komt 'Jeugdzorg' weer kijken: men had alle tijd en geld om die kinderen met spoed uit huis te plaatsen…. maar die kinderen 'kunnen' niet terug naar ouders met wederom onzinnige argumenten: 

 • Geldgebrek: volledig onzinnig, omdat een UHP ca. 40.000 € per jaar kost (tel maar eens op: OTS 900 € per maand per kind, pleegzorg 1/10 van een jaarsalaris pleegzorgwerker, kosten pleeggezin: ca. 650 € per maand p.kind, de overheadkosten van de GI en pleegzorg). Thuisplaatsing bij de ouders kost geheel NIETS voor de gemeenten, lees belastingbetalers!


 • 'Zijn gehecht aan pleegouders': eveneens komplete onzin: dit argument wordt alleen en uitsluitend van stal gehaald als thuisplaatsing bij ouders ter sprake komt, kinderen kunnen echter wél van de ene op andere dag worden verplaatst van het ene naar het andere pleeggezin of instelling, zelfs voor afscheid nemen is geen tijd.  In de regel gaan kinderen eerst naar een 'crisis-pleeggezin', daarna naar een 'perspectief zoekend pleeggezin' en dan naar een 'perspectief biedend pleeggezin'. In al deze gevallen speelt 'gehechtheid' geen enkele rol, maar het maakt wel dat kinderen geen enkel vertrouwen meer hebben in 'hulpverleners' of erger, in alle volwassenen.


Over een en ander is deze video  (slechts 11 min.!) zeer illustratief.  Hoor vooral de mening van echte deskundigen als o.a. prof.dr. Hoksbergen en prof. mr. drs. M. Bruning!


De kosten


Door de reacties op de 'wethoudersbrief' is opgevallen dat gemeentebestuurders van mening zijn dat zij niets te zeggen hebben over de bestedingen van jeugdzorg gelden: ze denken 'de rechter heeft beslist tot OTS of UHP… en dan moeten wij blijven betalen…'.  Juridisch gezien klopt dit overigens. Hierbij vergeten politici het volgende: HOE komen die ouders bij de rechter voor OTS of UHP van hun kinderen?  Juist ja: DE GI… DIE zijn de instanties die van 'zorgen', 'problemen' maken en dan verder gaan tot 'ernstige problemen' en bij de rechter van dezelfde zaak, zonder iets aan waarheidsvinding te doen 'bedreigingen' maken… OTS uitgesproken door de rechter (zonder enige waarheidsvinding: die rechters gaan er van uit, conform art. 3.3 Jeugdwet, dat alles wat de GI aanvoeren waar is, en met dat laatste worden ouders de mond gesnoerd, ook al komen die met bewijzen van het tegendeel. De rechter redeneert: de GI zijn professionals en die spreken de waarheid, zegt art. 3.3 Jz!) en voor de GI is de buit binnen…Weer zeker van 900 € per kind per maand en gemeenten betalen…


Wat gaat hier mis?


Als u, gemeentebestuurders, eens uw wettelijke taak (zie de beschouwing over enige wetsartikelen in mijn eerdere stuk van 2020) doet en een paar vragen gaat stellen ter controle van de jeugdzorg-bestedingen.  De nieuwe Jeugdwet 2015 verplicht u daar trouwens toe om daar jaarlijks een verslag van uit te brengen.


Vragen als bijvoorbeeld:

 1. GI, wat heeft u gedaan om de 'zorgen die geleid hebben tot de OTS' weg te nemen bij de gezinnen? (Vaak hoort men dat na uitspraak OTS er een gezinsvoogd wordt aangesteld, die komt kennismaken, vervolgens hoort men 10 maanden niets en dan komt die terug met de mededeling: 'Ik moet een verlengingsaanvraag OTS doen'... Van 'hulp' is dan het hele jaar geen sprake geweest! De  gemeenten hebben wél betaald….)

 2. GI: wat heeft u in het werk gesteld om reeds UHP-kinderen weer thuis te plaatsen?

 3. GI, welke hulp is in de gezinnen waar thuisplaatsing kennelijk niet mogelijk is, noodzakelijk om wél thuisplaatsing van die kinderen te bereiken?

 4. Aan de ouders die te maken hebben met Jeugdzorg: Hoe is de jeugdzorg door u ervaren? 


Opvallend is overigens dat alle onderzoeken vanuit wetenschappelijke hoek over Jeugdzorg massaal in de prullenbak zijn gegaan.

Ik noem de meest spectaculaire:

 • W.Slot , ca. 2001: 'Slechts 22 % van de Jeugdzorg baat, 78 % is neutraal of zelfs schadelijk'.

 • Rapport Nationale Ombudsman 2013: 'Is de zorg gegrond?': Volstrekte willekeur bij Jeugdzorg…

 • Rapport Samson, 2013: 'Seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg' (Volgens rapport 3x zo hoog, in werkelijkheid ca. 120x zo hoog als zonder jeugdzorg!)

 • Rapport com. de Winter over MISHANDELING binnen de jeugdzorg….(Die gaat gewoon door in Jz-instellingen, zie de 'bestraffings-protocollen', 'naakt opsluiten', 'vlinderen' en het publiekelijk vernederen van kinderen binnen de groepen…...

 • Proefschrift C. Bartelink 2018: 'Volslagen willekeur bij UHP'.

 • Onderzoek prof. dr. U.Gresser, interniste 2015: UHP zeer schadelijk voor een kind, MEDISCH aangetoond.


Een zeer kritisch ouder-ondersteuner, specialist in 'hechting' en 'adoptie zaken', Tjebbe Strubbe, schreef recentelijk ook stukken voor gemeenten op zijn blog. Zeer lezenswaardig!


Ik had hier wel meer onderzoeken en publicaties kunnen noemen, maar bovenstaande is een aardige doorsnede.  De overeenkomst: ze zijn allemaal snel in de prullenbak gegaan en Jeugdzorg blijft om méér GELD vragen met iedere keer dezelfde riedel, namelijk ze moeten 'zwakke ouders steunen' en 'hulp voor de bedreigde kinderen'... Vreemd is dat die bedreigde kinderen er heel wat minder zijn dan die ca. 58.000 kinderen die nu UHP zijn en de velen meer met een OTS..

Let wel: Nederland heeft het hoogste aantal UHP kinderen van de westerse wereld, en ca. 100x meer als bijvoorbeeld België…. Zijn Nederlandse ouders zó slecht???


Hoe het écht goedkoper kan: zie mijn artikel, uit 2013, maar nog steeds actueel:

http://jeugdzorg-darkhorse-plus.blogspot.com/2013/05/echte-zorg-voor-de-jeugd.html


Kort VOORSTEL:


 1. Ouders bespreken hun problemen met hun huisarts. Huisartsen kennen meestal hun cliënten zeer goed!

 2. Huisarts verwijst naar 'eenvoudige hulp', 'kinderpsychiater', 'kinderpsycholoog' of systeemtherapeut, afhankelijk van de aard van de problemen met kind of gezin

 3. Voordeel: Respect voor ouders en kind staat voorop, direct de juiste hulp, gezinnen blijven intact, minder rompslomp met 'buurtteam' of rechters en dergelijke.


En de zware gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling dan?


Hier hebben we toch de 'Raad voor de Kinderbescherming' voor??!! 

Die RvdK heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een soort overschrijf-instituut van Jeugdzorg / GI, eigen 'onderzoek' komt nauwelijks voor. Als die nu écht eens hun werk gaan doen, dan kunnen alle GI opgedoekt worden, en bespaart dit enorm!


O nee…. we hebben ook nog het geld verslindend monster van  'Veilig Thuis' en het 'meldpunt huiselijk geweld'.  Dit is de meest verschrikkelijke juridische en politieke miskleun: als er een melding over u gedaan wordt, dan zit die in het systeem. De melder is vaak niet bekend en ouders worden behandeld alsof zij schuldig zijn…. Als iemand strafrechtelijk vervolgd wordt in verband met geweldpleging, dan volgt een strafzaak en krijgt men eventueel straf, is de verdachte onschuldig, dan volgt vrijspraak of seponering van de zaak.  Met 'Veilig Thuis' worden mensen voor het leven gebrandmerkt, verwijdering van onjuiste dossierstukken is niet mogelijk en niet wettelijk geregeld, men blijft gewoon te boek staan als pleger van geweld, ook al is niets onderzocht en niets bewezen… ze doen immers NIET aan 'waarheidsvinding'. Ook is opvallend dat VT eigenlijk nooit een strafrechtelijke aangifte doet van geweld…. bij de strafrechter zouden ze met échte bewijzen moeten komen, en de rechter accepteert nu eenmaal niet van 'het waren meldingen. Hierbij komt ook nog dat in het strafrecht verdachten recht hebben op een advocaat, zelfs vaak gratis en bij VT zijn ouders rechteloos burgers, zonder enige rechtsbescherming. ....SCHANDALIG dat zoiets kan bestaan in Nederland!! (Gewoon opdoeken dus dit VT: scheelt kapitalen en draagt bij tot eerlijker rechtspleging!)


Als uitsmijter houd ik u de volgende MOTIE voor:


"De gemeenteraad, gehoord de beraadslagingen, gehoord de vele ouders, overwegende dat Jeugdzorg zwaar onder vuur staat en veelal ineffectief is gebleken, dit laatste door wetenschap aangetoond, stelt het volgende voor:

'In deze gemeente worden voortaan alleen jeugdzorgtrajecten ingezet die bewezen effectief zijn, dit niet anders dan na goedkeuring van en na overleg met ouders, kinderen, en hun huisarts, zo nodig na goedkeuring van een door ouders en huisarts aangewezen deskundige en gaat over tot de orde van de dag.' "


Mogelijk leidt dit schrijven ertoe dat u zich meer zal inzetten tot controle op de gelden naar jeugdzorg en de tevredenheid van ouders die met Jz te maken hebben!


Drs. N.J.M.Mul arts n.p. (> 27 jr ouder-ondersteuner in Jz-zaken)


Reacties: meldpuntjeugdzorg@gmail.com Tel.: 06-33109214 of Whatsapp


Geen opmerkingen:

Een reactie posten