donderdag 15 december 2022

Rechters: Uithuisplaatsing schaadt kinderen!!!

Dank zij de 'toeslagenaffaire' zijn de uithuisplaatsingen de laatste maanden veel in het nieuws. De terugplaatsingen van die onterecht uithuisgeplaatste kinderen gebeurt, maar gaat zeer traag.

Nu is al jarenlang een gegeven dat rechters min of meer gelden als 'ketenpartner' van de jeugdzorgindustrie / GI. Ondanks dit gegeven worden rechters menselijker en lezen kennelijk ook de kritieken op de Jeugdzorg en de rapporten van deskundigen over de schadelijkheid van het handelen van jeugdzorg. Ik noem hier het meest recente rapport van de IGJ 27-06-2022, waaruit een steekproef bleek dat 100 % van de UHP-dossiers niet deugde!

Nu de rechters aan het woord, aan de hand van enige rechterlijke uitspraken.

Geen voldoende onderbouwing door de GI: GEEN UHP van 5 kinderen!

Op 25-05-2022 (publicatie 4-11-2022) deed de Rechtbank Limburg de volgende uitspraak, ECLI:NL:RBLIM:2022:8616

Het mooie hieraan is dat de rechtbank overweegt dat de situatie misschien niet optimaal is voor de 5 kinderen, maar een en ander nog niet een uithuisplaatsing rechtvaardigt. Hier de korte inhoud, overgenomen van Rechtspraak.nl:

Beschikking naar aanleiding van verhoor belanghebbenden na spoeduithuisplaatsing van vijf kinderen. De kinderrechter ziet zich voor de vraag geplaatst of het in het belang van de verzorging en opvoeding van de kinderen noodzakelijk is dat een machtiging tot uithuisplaatsing van de kinderen in een pleeggezin wordt verleend vanaf 26 mei 2022 tot 11 maart 2023. Volgens de gecertificeerde instelling zijn er al jarenlang zorgen over de kinderen. De gecertificeerde instelling heeft haar verzoek onvoldoende onderbouwd. De ouders hebben gemotiveerd betoogd dat de feiten en omstandigheden die na het incident redengevend waren voor het verzoek én voor de toewijzing daarvan enerzijds niet meer actueel zijn - sinds het gesprek met de wijkagent is de rust tussen alle betrokkenen wedergekeerd en hebben zich geen escalaties meer voorgedaan - en anderzijds onjuist waren - aan het feit dat de kinderen één keer geen eten mee naar school hebben gekregen lag niet ten grondslag dat de moeder vanwege de met het incident gepaard gaande emoties en stress niet meer in staat was de verzorging en opvoeding van de kinderen voor haar rekening te nemen. De GI heeft in dit licht geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht op basis waarvan kan worden geoordeeld dat nog steeds sprake is van hoogoplopende spanningen tussen de moeder en de vader en zijn zus, althans dat de moeder haar emoties niet onder controle heeft en de kinderen daarmee, als zij thuis zouden wonen, belast. De GI heeft ook niet gesteld dat, in weerwil van wat de ouders daarover hebben verklaard, wel nog escalaties tussen de moeder en de vader of tussen de moeder en de zus van de vader hebben plaatsgevonden. Sterker nog, de GI heeft niet bestreden dat de rust tussen alle betrokken is wedergekeerd. Ook de overige door de GI aangedragen argumenten leggen onvoldoende gewicht in de schaal om de conclusie te rechtvaardigen dat het voortduren van de uithuisplaatsing noodzakelijk is in het belang van hun verzorging en opvoeding. De kinderrechter wijst het verzoek ten aanzien van de resterende termijn af. De kinderrechter sluit haar ogen niet voor het feit dat deze kinderen in een opvoedingssituatie opgroeien die minder stabiel is en, onder andere op sociaal-emotioneel gebied, minder optimaal is dan in een ideale wereld wenselijk zou zijn. Dat is echter onvoldoende om een ingrijpende kinderbeschermingsmaatregel als een uithuisplaatsing te rechtvaardigen.

Hier dus de hoofdargumenten: 'onvoldoende onderbouwd' en een 'minder stabiel opvoedingsklimaat' en 'minder optimale gezinssituatie' dan ideaal, is géén reden om de kinderen uithuis te plaatsen!!!

'Goed genoeg ouderschap': GEEN UHP!

De Rechtbank Zeeland-West Brabant deed op 15-11-2022 (publicatie 16-11-2022) een uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2022:6779, die ikzelf 'een juweeltje' noem: Ondanks de plaatsing zelfs in een 'Gezinshuis' draaide de rechtbank de hele zaak terug en mocht het kind in kwestie onmiddellijk terug naar moeder. Moeder had immers 'goed genoeg ouderschap'. Wat dit is weet eigenlijk niemand, net zo'n open norm als 'het belang van het kind' en de 'bedreigingen' waar de GI op gefixeerd zijn om kinderen juist uithuis te plaatsen, maar in deze zin werd dit gebruikt om juist de gezinsband van een kind te beschermen (en uiteraard volledig volgens art. 8 EVRM en art. 9 IVRK!)

Hier de korte inhoud, met dank aan Rechtspraak.nl:

GI plaatst minderjarige in een gezinshuis. Vervolgens wordt door GI bij de rechtbank een verzoek ingediend tot verlening van een machtiging tot plaatsing van de minderjarige in een accommodatie jeugdhulpaanbieder. De rechtbank wijst dit verzoek af. De GI biedt onvoldoende voortgang in het onderzoek naar ‘goed genoeg ouderschap’ bij de moeder. De nadelen voor de minderjarige bij een langdurige onzekere uithuisplaatsing bij onbekenden wegen niet op tegen de zorgen die bij de moeder worden gezien. De rechtbank weegt mee dat de moeder voor de twee kinderen van haar partner zorgt. Er wordt geen acute onveiligheid in de thuissituatie bij de moeder gezien.

Het mooiste hier is het begrip 'Goed genoeg ouderschap' dat hier in de jurisprudentie geïntroduceerd werd! Ook valt op dat hier moeder kennelijk volgens de GI niet goed was voor haar eigen kind, maar wel de 2 kinderen van haar partner goed verzorgde.... De rechter heeft hier de onzin van de gI gelukkig niet geloofd!

OTS geeft Stress en UHP schaadt de kinderen

Een derde uitspraak die zeker als een juweeltje geldt,zo niet een kroonjuweel, is de uitspraak van het Hof te Amsterdam van 6-12-2022 (publicatie 12-12-2022), ECLN:NL:GHAMS:2022:3434: Het Hof was er van doordrongen dat uithuisplaatsing SCHADELIJK voor kinderen is!

De korte inhoud:

OTS. Opheffing met ingang van vandaag. Het is nodig dat het gezin hulpverlening krijgt, maar dat is ondanks de ondertoezichtstelling niet gelukt. Hoewel de moeder niet meewerkt aan hulpverlening, waar dit wel nodig is, vindt het hof toch niet dat een verdergaande maatregel zoals uithuisplaatsing in het belang van de minderjarige is. Ondertoezichtstelling levert geen bijdrage aan oplossing van de problemen, terwijl het wel extra stress veroorzaakt in het gezin van de minderjarige en de problemen daardoor juist kan verergeren.

Deze uitspraak zou mijns inziens de basis kunnen zijn om iedere OTS of UHP af te wijzen: leveren stress op (zie het proefschrift van 25-11-2013 'Tirannie van de Jeugdzorg' van dr. M.A.J. Clarys) en UHP is altijd schadelijk (uiteraard tenzij het uit een gezin is waar alcohol, drugs en geweld prevaleren boven liefde, aandacht en zorg!), hetgeen zelfs medisch is aangetoond: hoor hier dr. U. Gresser, internist, over de contactbreuk tussen kind en ouders!

Gezien het feit dat het hier een uitspraak van een HOF betreft, heeft dit een grotere impact op de jurisprudentie dan het vonnis van een lagere rechtbank. Attentie dus, beste ouders en advocaten!

Moge deze 3 uitspraken een begin zijn van het einde van alle uithuisplaatsingen... Rechters: u bent op de goede weg!!! Op naar een jaar waar het GEZIN mét kinderen weer voorop komt te staan!

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.

E-mail: meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten