zaterdag 19 februari 2022

Wethoudersbrief

 

                   AAN:           Wethouders Jeugdzorg / gemeenteraadsleden  

(December 2019)

Geachte mevrouw / heer,

De laatste maanden horen wij steeds meer signalen in de media over hoe het mis gaat in de ‘Jeugdzorg’ en hoe de kosten uit de hand lopen. Ik refereer hier naar slechts één artikel: https://www.bd.nl/brabant/raadsleden-kunnen-jeugdzorg-in-hun-gemeenten-niet-controleren-we-zien-het-misgaan-maar-hebben-geen-enkele-invloed~aa6c6bec/, maar het zouden er veel meer kunnen zijn.

Als ouderondersteuner met zo’n 25 jaar ervaring meen ik toch inmiddels enige kennis van zaken te hebben op dit gebied. Vandaar dat ik zo vrij ben mijn gedachten aan u toe te vertrouwen.

Het volgende valt mij op:

Vele gemeenten zijn na 1-1-2015 gewoon verder gegaan met de voormalige BJZ en aanverwante ‘ketenpartners’, waar jarenlang veel klachten over waren door ouders.

De klachten waren voornamelijk het volledig gebrek aan ‘waarheidsvinding’, het schofferen van ouders: wat je ook zei, het werd niet serieus genomen of je woorden werden verdraaid. Menig rapport is hier over geschreven en kennelijk in de prullenbak verdwenen. (Zie de rapporten: ‘909 zorgen / prof. Slot, ‘Is de zorg gegrond? van de Nationale Ombudsman en het rapport van de commissie Samson met de schrikbarende opmerking: ‘Seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg’ Waarom is er niet geluisterd / gesproken met ouders die eventueel jeugdhulp voor hun kinderen krijgen?

U gelooft kennelijk klakkeloos de jeugdzorg-medewerkers, die u wijs maken dat ouders kinderen mishandelen en zorg mijden. Feit is echter dat er méér liefdevolle ouders zijn die de juiste hulp voor hun kind vragen, maar vervolgens bestraft worden door de jeugdzorg-industrie met gewoonweg afnemen van kinderen en de enige oplossing die lijkt te bestaan: UIT HUIS PLAATSEN. De hulp die ouders werkelijk vragen, krijgen ze juist NIET….

Sinds 1-1-2015 mag u als gemeente onbeperkt geld betalen aan de jeugdzorg zo snel als deze een ‘machtiging OTS’ of machtiging UHP’ hebben… meer dan 60.000 euro per kind /jaar… en thuisplaatsen? daar denken wij niet aan. U moet als gemeente blijven betalen….

Weten gemeentebestuurders niet dat het uit huis plaatsen van kinderen op volstrekte willekeur berust, zie hiervoor het proefschrift van dr. C. Bartelink uit 2018?

Het resultaat:

Door de stroom van OTS en UHP die de jeugdzorg-industrie kennelijk noodzakelijk acht, waarbij de grootste leugen wel is ‘de hulp in de thuissituatie is niet mogelijk’ aangevuld met ‘de gedragsdeskundige was bij het team betrokken’ (dat de illusie moet geven dat er adequaat onderzoek is verricht, hetgeen meestal juist geheel NIET gebeurt is (vraagt u maar aan de ouders!) waarbij rechters zich baseren op de ronduit leugens die de GI opschrijven over ouders, de OTS begint met ca. 9000 € per kind/jaar…

Hoe het beter en goedkoper zou kunnen:

U zou bijvoorbeeld aan de GI een paar vragen kunnen stellen (geen enkele gemeente / wethouder doet dat….):

Welke hulp moet er ingezet worden in gezin NAAM, zodat de kinderen weer thuis geplaatst kunnen worden?

Welke acties onderneemt u om een thuisplaatsingstraject in te zetten?

Onderzoekt u ook of de thuissituatie verbeterd is, zodat kinderen weer naar huis kunnen?

Hoe waarborgt u de mensenrechten van de kinderen, zodat in ieder geval het contact met ouders en familie niet verloren gaat tijdens de door u gewenste uit huis plaatsing?

Juist door te blijven hameren op deze vragen bereikt u:

Meer kinderen wonen weer thuis en hun gezinsleven wordt hersteld.

MINDER schade op de lange duur bij kinderen door de langdurige uit huis plaatsing

Kritischer besteding van overheidsgelden.

Hierbij zij opgemerkt dat ik nog nimmer gemeentebestuurders gehoord heb, die deze of soortgelijke vragen aan de GI gesteld hebben. Gemeenten betalen onbeperkt door omdat deze niet beter weten dan ‘de rechter heeft beslist’ en vergeten de wettelijke plicht van de GI om te werken aan thuisplaatsing en zo nodig de OTS / UHP tussentijds te beëindigen. Het staat allemaal in de wet….

Kennelijk weten gemeenteraadsleden en wethouders niet dat het NIET VERPLICHT is om met de voormalige BJZ / WSG / LdH J&R en andere instellingen die gewoonweg gehaat worden door het grote publiek in zee te gaan. Enige gemeenten zochten al andere vormen van zorg, zónder uit huis plaatsingen ook nog! Ten aanzien van terugplaatsing van kinderen verwijs ik naar mijn artikeltje: ‘De commissie terugplaatsing’. uit 2013, zie vooral de reacties!

Enige zorgen en een alternatieve oplossing:

Ouders maken zich zorgen om nachtmerries bij hun kinderen. Oplossing: hulp via huisarts bij kinderpsycholoog.

Ouders hebben problemen bij de structuur van hun huishouden: Inzet van een gezinscoach (zie programma's als ‘Supernany’ enz. ) dan wel projecten als ‘HomeStart’: hulp van ouder tot ouder op vrijwilligersniveau.

Kinderen gedragen zich agressief: inzet van de huisarts en eventueel kinderpsychiater / therapeut.

In alle hierboven genoemde gevallen kan een ‘buurtteam’, ‘keukentafelgesprek’, ‘thuis-team’ en de GI (die alleen maar aanstuurt op OTS /UHP) geheel vervallen….. en dat bespaart véél kosten!

Overigens: hoe kan u het, als gemeentelijke bestuurder, het volgende verkopen aan de inwoners: 

'Wij hebben alle zorg voor de jeugd in handen gegeven van instellingen die alleen en uitsluitend aansturen op uit huis plaatsing van uw kinderen, en u mag ook nog, via de gemeentelijke belastingen, de kosten hiervan betalen?'... 

Laat uw geweten spreken, zeker als het uw eigen kinderen zou betreffen, dan zou dit toch invoelbaar kunnen zijn dat de inwoners op een gegeven moment massaal gaan protesteren, al dan niet met tractoren?

Ouders dienen veilig om hulp te kunnen vragen, zonder risico om 'dank zij' hun hulpvraag hun kinderen kwijt te raken. Hulpverlening is op de eerste plaats gebaseerd op vertrouwen, dat niet misbruikt dient te worden!

Gaarne wil ik meer uitleg en toelichting geven. Voor het gemak verwijs ik naar mijn website www.meldpuntjeugdzorg.nl

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.
(Ouderondersteuner jeugdzorg-kinderbeschermingszaken)

Tel.: 06-33109214 e-mail meldpuntjeugdzorg@gmail.com

Bijlage: Jeugdzorg-toelichting


Toelichting over ‘Jeugdzorg’

Voor al degenen die nooit gehoord hebben over ‘jeugdzorg’ en geen idee hebben waar men in terecht komt als men met ‘jeugdzorg’, ‘Veilig Thuis’, SAVE’ en andere zogenaamde jeugdzorg-instanties te maken krijgt. Hieronder een kleine impressie van internet!

In de ‘jeugdzorg’ is het gebruikelijk dat het orgaan dat ‘zorgen’ enz. constateert bij een kind of gezin, via enige vaak ronduit leugen-rapporten, zonder enige waarheidsvinding bij de rechter een beloning krijgen voor hun leugens: men krijgt een ‘Onder Toezicht Stelling’ al dan niet met een ‘machtiging Uit Huis Plaatsing’ voor elkaar bij de rechter: omzet 8000 Euro/jaar / kind voor de OTS, ca. 60.000 Euro’s omzet voor een UHP… tel uit je winst! Wordt een kind uiteindelijk thuis geplaatst, dan wordt de omzet voor de jeugdzorgindustrie teruggebracht tot 0,0…. U begrijpt waarom ‘jeugdzorg’ liever uw kind nooit meer thuis plaatst! Dit laatste is volledig in strijd met alle MENSENRECHTEN (art. 8 EVRM en niet te vergeten het arrest d.d. 10-09-2019 (ECRH 306-2019) van het EHRM.

Enige video’s, die nog steeds actueel zijn:

Interview met ouder-ondersteuner Nico Mul door Rob Brockhus SDN 18-03-2008.

Een conferentie over ‘jeugdzorg’.

Kinderroof door ‘jeugdzorg’ (Let wel: deze moeder mocht haar 2e kind wél gewoon houden, met dezelfde vader, zelfde huis en dezelfde omstandigheden. Haar 2e kind is gewoon gezond en inmiddels 8 jaar, haar eerste kind is onder behandeling (geweest) bij een psychiater omdat hij worstelt met de vraag ‘WAAROM mag ik NIET bij mijn ouders blijven en mijn zus wel?’ Antwoord op die vraag: hij is gewoonweg BELOOFD door Jeugdzorg aan dat pleeggezin dat om een kind vroeg ‘om te houden’! Pleegmoeder was ‘trainer pleegouders’ in de pleegzorg….).

Een misdadige kinderroof: een kind is beter af bij ‘tokkies’ dan bij een hoog geschoolde moeder….evenzo deze...en deze kind van 10, UHP 9 mnd. oud kind

De VALSE BESCHULDIGINGEN van VT.

Advocaat Richard Korver hier over.

Nog iets over Uit huis plaatsen en deze schokkende UHP!

Rapporten uitgebracht door officiële instanties over de waanzin van het uit huis plaatsen en ‘jeugdzorg’:

909 zorgen”, prof. N.Slot c.s. 2002 (slechts ca. 26% van de jeugdhulp bleek effectief / ca. 28 % schadelijk en de rest gewoonweg géén effect: jeugdzorg is dus voor ca. 74% WEGGEGOOID GELD!)

Rapport Samson, 2013: ‘seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg’ Enige kritische aantekeningen daarbij.

De Kinderombudsman: ernstige fouten veel onterechte UHP

De Nationale ‘Ombudsman Is de zorg gegrond?’De N.O. constateert dat veel rapporten van de jeugdzorg-industrie berusten op indrukken, aannames, onderbuikgevoelens en dat adequaat feitenonderzoek ontbreekt.

Enige kritische geluiden, goed onderbouwd:

Een jeugdzorgzaak

De slodderwetenschap van ‘jeugdzorg’

Huize Alexandra, waar meisjes in feite mishandeld werden door ‘jeugdzorg’. Hoor hier de zeer hypocriete rechter A.Quick-Schuit die als rechter daar vele kinderen heen stuurde zónder te weten wat daar werkelijk gebeurde….(had ze toch als rechter MOETEN weten?)

Dat de jeugdzorg veel overeenkomsten heeft met gewoonweg de ‘fabeltjeskrant, werd onlangs verdedigd in het proefschrift (download-links staan in de rechter marge) van Dr. C. Bartelink op 1-2-2018 aan de universiteit van Groningen. Hier haar proefschrift, met als inhoud dat de beslissing tot uit huis plaatsen vaak afhangt van de willekeur van de medewerkers bij jeugdzorg! (Ouders wisten dit al lang!!)

Medische schade door uit huis plaatsen:

Medical Kidnap: “Foster care system harms children

Prof. dr. U. Gresser, internist, toonde medisch aan hoezeer het gescheiden zijn van ouders kinderen schaadt! (NL-vertaling)

Schade door ‘oudervervremding’/ ‘Parential Alianation’ Het hersenspoelen van kinderen door hen gewoonweg zaken wijs te maken als ‘Ik ben nu je nieuwe papa/mama’/ ‘je ouders houden niet van jou’ en andere leugens om een kind zogenaamd te laten hechten aan pleegouders of jeugdzorginstellingen.

Kritische artikelen:

Het dreigen van BJZ, richting gemeenten en overheid dit keer.

Uit huis plaatsingen als CATASTROFE door P. Dijkshoorn, psychiater

Praktijk van jeugdzorg-1

Over mensenrechten schendingen (arrest 10-09-2019 EHRM): einde alle UHP? (In dit artikel ook een link naar de uitspraak van 10-09-2019 van EHRM)

Waarom jeugdzorg echt maffia is.

Over de JACHT op KINDEREN door VT

Nieuwste: jeugdzorg wil reeds ruim voor geboorte van een kind op kinderjacht!

Oorlog met VT: kinderen worden tot het randje van de dood gebracht, alleen voor het ‘gelijk van VT’.

Het ultieme doel, terugplaatsing van kinderen bij hun echte ouders. Een en ander naar het Deense model van UHP: daar gebeurt dat alleen met instemming van ouders én 2 gedragsdeskundigen en anders niet! Mogelijk kan dit concept met spoed in de praktijk gebracht worden, uit huis plaatsen kan immers ook binnen 1 uur geregeld worden!

Opvallend is in deze reeks dat er géén enkele onderzoek is aangetroffen waaruit zou blijken dat uit huis plaatsen van kinderen zo goed zou zijn…..m.u.v. de omzet voor jeugdzorg-industrie en de bonussen voor zijn bestuurders!

…. de vergelijking met de belastingdienst inzake kinderopvangtoeslag dringt zich op…...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten